Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

Zajmowanie się działalnością biznesową oznacza konieczność rejestrowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. W zależności od formy prawnej oraz osiąganych przychodów obowiązki z tego obszaru można realizować za sprawą rachunkowości uproszczonej, a więc podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR) albo ewidencji przychodów lub pełnej księgowości. W Górze Kalwarii usługi tego typu wykonuje Biuro rachunkowe Barbara i Marcin Piotrowscy, zajmujące się także rozliczeniami z ZUS-em, jak również obsługą płacowo-kadrową. Przekonajmy się, jakie są różnice między księgowością pełną a uproszczoną.


Kiedy można prowadzić księgowość uproszczoną?

Prowadzenie księgowości uproszczonej będzie możliwe w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych oraz osobowych spółek prawa handlowego, takich jak spółki jawne, partnerskie i komandytowe. Warunkiem będzie tu poziom przychodów, które za poprzedni rok obrachunkowy nie mogą być wyższe niż 2 miliony euro w przeliczeniu na złote. Przedsiębiorca niespełniający tego wymogu może jednak przejść na pełną księgowość dobrowolnie. W ramach księgowości uproszczonej jest możliwe rozliczanie się podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Część przedsiębiorców ma również możliwość płacenia ryczałtu, zależy to jednak od rodzaju prowadzonej działalności, co jest też powiązane ze stawką tego podatku. W ramach dokumentacji księgowej konieczne jest wypełniania PKPIR albo ewidencji ryczałtowej. Osobno prowadzona jest dokumentacja na potrzeby podatku VAT.


Co wiąże się z pełną księgowością?

W ramach pełnej księgowości niezbędne jest prowadzenie ksiąg handlowych na zasadach opisanych w ustawie o rachunkowości. Konieczne okaże się przygotowanie planu kont, a także założenie księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz dziennika, a także inwentarza i zestawienia sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Podmioty prowadzące księgi handlowe muszą też sporządzać bilans oraz rachunek wyników, a w niektórych przypadkach będą musiały poddawać je badaniu przez biegłego rewidenta.