Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Zajmowanie się działalnością biznesową oznacza konieczność spełniania wielu obowiązków formalnych, w tym dokumentowania swoich działań w celu ustalenia wysokości dochodu, który będzie opodatkowany. W zależności od skali biznesu w grę może wchodzić albo pełna księgowość, albo jej formy uproszczone – na ogół podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów, jeżeli firma spełnia kryteria objęcia jej podatkiem zryczałtowanym. W każdym przypadku będzie to wiązało się ze skorzystaniem z usług rachunkowych. W Górze Kalwarii prowadzeniem księgowości pełnej i uproszczonej zajmuje się Biuro rachunkowe Barbara i Marcin Piotrowscy, oferujące także rozliczenia z ZUS-em i obsługę płacowo-kadrową. Przekonajmy się, kiedy można prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz zobaczmy, jak ona wygląda.

 

Kiedy można korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Podstawową formą prowadzenia rachunkowości jest tzw. pełna księgowość, w ramach której przygotowuje się i wypełnia księgi handlowe na zasadach opisanych w ustawie o rachunkowości. W przypadku mniejszych podmiotów działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze, a także spółki cywilne funkcjonujące na podstawie przepisów kodeksu cywilnego albo spółki osobowe – partnerskie i jawne – przewidziane w kodeksie spółek handlowych istnieje możliwość skorzystania z opcji posługiwania się w tym celu znacznie uproszczoną księgą przychodów i rozchodów. Konieczne będzie jednak spełnienie warunku dotyczącego wysokości przychodów, które nie mogą przekraczać równowartości 2 milionów euro, wyrażoną w złotych polskich za poprzedni rok obrachunkowy.

 

Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może mieć formę papierowej i zbroszurowanej ewidencji z ponumerowanymi kartami albo występować w postaci elektronicznej. Ma charakter tabeli, w której znajdują się rubryki przeznaczone do zapisywania danych o kolejnych zdarzeniach gospodarczych. Zapisuje się w niej oddzielnie przychody ze sprzedaży, wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów, a także koszty prowadzenia działalności. Osobno rejestruje się również sumy przeznaczane na wynagrodzenia, jak również pozostałe wydatki.